Hotărâri :: Hotărârea nr. 42 din 09 decembrie 2010

Scurta descriere: Hotărârea nr. 42 din 09 decembrie 2010

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna, pe anul 2010.


Inapoi la pagina principala: "Hotărâri"

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NÃSÃUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RODNA

 

H O T Ă R Â R E A Nr.42

din 09 decembrie 2010

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna, pe anul 2010


Consiliul local al comunei Rodna întrunit în şedinţa ordinară în prezenţa a 14 consilieri, din totalul de 15 consilieri;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Rodna ;

- raportul domnului primar Nãşcan Alexandru, înregistrat sub numãrul 6104 din data de 03.12.2010 , privind propunerea de rectificare a bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2010;

- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa - Năsăud nr. 26273 din de 25.11.2010, referitoare la modificarea sumelor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, înregistrată la Primăria comunei Rodna sub nr.5990 din dtata de 16.11.2010;

- adresa Consiliului Judeţean Bistriţa – Năsăud nr.8057 din data 29.11.2010 privind alocarea de sume din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2010 aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa – Năsăud nr.61 din 29.11.2010 privind rectificarea bugetului judeţean pe anul 2010, înregistrată la Primăria comunei Rodna sub nr. 6014 din data de 30.11.2010;

- adresa Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia Generală a trezorerie şi contabilitate publică nr. 316742 din data de 18.09.2009 privitor la prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, înregistrată la Primăria comunei Rodna sub nr.5876 din 16.11.2010;

- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa - Năsăud nr. 27.190 din de 06.12.2010, referitoare la modificarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor , oraşelor, municipiului stabilite prin Decizia nr.378/07.12.2010 a directorului executive al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa, înregistrată la Primăria comunei Rodna sub nr.6202 din 07.12.2010;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1168/2010 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale;

- raportul Comisiei pentru activităţi economico – financiare; muncă şi protecţie socială; juridică şi de disciplină; administraţie publică; drepturile omului ; relaţii cu cetăţenii; problemele minorităţilor , înregistrat sub nr.6214 din 08.12.2010;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.8 din 11.03.2010, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2010 , rectificat prin Hotărârile Consiliului Local al comunei Rodna nr. 23 din 30.06.2010, nr.34 din 16.09.2010 şi nr. 36 din 30.09.2010;

- prevederile Legii nr.11/2010, privind bugetul de stat pe anul 2010;

- prevederile Legii nr.12/2010 , privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;

- prevederile art. 48, 49 alin.(4) şi alin (7) din Legea nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 , pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor mãsuri financiare;

- prevederile Legii nr.118/ 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;

- prevederile art.5 alin (1) lit. „a” din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

- prevederile art.5 din Ordonanţa Guvernului României nr.75 /2003, privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale aprobatã prin Legea nr.534/2003 şi Hotãrârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Nãsãud nr.46/2004 , privind procedura publicãrii actelor prevãzute la art.5 din Ordonanţa Guvernului României nr.75/2003, aprobatã prin Legea nr.534/2003,precum şi modalitãţile de difuzare ale Monitorului Oficial al judeţului Bistriţa-Nãsãud;

În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin.(2) litera “b”,alin.(4) litera ”a”, art.45 alin. (2 ) litera „a” , alin.(5) ,art.49 , art.63 alin.(1) litera “c”, alin. (4) litera „b” şi art.115, alin.(1) litera “ b”, alin. (3, 5, 6, 7) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publicã localã,republicată,cu modificările şi completările ulterioare ,


H O T Ã R Ã Ş T E :


Art .1. – Se aprobã rectificarea bugetului local al comunei Rodna, pe anul 2010, de la suma de 15.655,00 mii lei la suma de 15.730,00 mii lei , în următoarea structură :

  • VENITURI :

- Majorarea pe trim. IV – 2010 la Cap. 04.02.04 – Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – 55,00 mii lei;

- Majorarea pe trim. IV – 2010 la Cap. 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echililbrarea bugetelor locale – 24,00 mii lei;

- Majorarea pe trim. IV – 2010 la Cap. 11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, inclusiv indemnizaţiile lunare – 57,00 mii lei ;

- Majorarea pe trim. IV – 2010 la Cap. 45.02.02 - Sume primite pentru finanţarea proiectelor finanţate de Fondul Social European prin Programul de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007- 2013 , în contul plăţilor efectuate în anul curent – 4,00 mii lei;

- Diminuarea pe trim.IV la Cap. 11.02.02. – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuielile descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, pentru finanţatrea cheltuielilor cu ajutorul social – 65, 00 mii lei.

  • CHELTUIELI :

- Majorarea pe trim. IV – 2010 la Cap. 65.02 – Învăţământ – cheltuieli cu bunuri şi servicii –20,00 mii lei ( din care : 2,00 mii lei – cheltuieli mijloace de transport în comun conform prevederilor art.104 alin.(3) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi 18,00 mii lei – cheltuieli cu bunuri şi servicii) ;

- Majorarea pe trim. IV – 2010 la Cap. 84.02.03.03 art.20.02 – Străzi – reparaţii curente – 46,00 mii lei;

- Majorarea pe trim. IV. – 2010 la Cap. 66.02.50.50 art.20.30.30 – Alte instituţii şi acţiuni sanitare - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 3,00 mii lei;

- Majorarea pe trim.IV– 2010 la Cap.56.02.09 art. 51.01.31– Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate – 10,00 mii lei ;

- Majorarea pe tim.IV– 2010 Cap.68.02.10 – Asistenţă socială – 57,000 mii lei;

- Majorarea pe trim.IV – 2010 la Cap.65.02 art.56.02 – Invâţământ - cheltuieli pentru finanţarea proiectelor finanţate de Fondul Social European prin Programul de Dezvoltare a resurselor umane 2007- 2013 – 4,00 mii lei;

- Diminuarea pe trim.IV– 2010 la Cap. 68.02.15.01 art.57.02.01 – Ajutoare sociale – 65,00 mii lei.

Art.2. – Se aprobã rectificarea bugetului local al comunei Rodna, pe anul 2010, prin transfer, de la un capitol la altul , în următoarea structură :

- Diminuarea pe trim. IV – 2010 la Cap.55.02.00 art.30.01.02 – Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi – Dobânzi – 23,00 mii lei;

- Diminuarea pe trim. IV – 2010 la Cap.54.02.50 art.20.01.03 – Alte servicii publice generale - încălzit, iluminat – 3,00 mii lei;

- Diminuarea pe trim. IV – 2010 la Cap.54.02.50 art.20.05.30 – Alte servicii publice generale – obiecte de inventar – 3,00 mii lei;

- Diminuarea pe trim. IV – 2010 la Cap.67.02.05.01 art.20.01.03 – Sport - încălzit iluminat – 3,00 mii lei;

- Diminuarea pe trim. IV – 2010 la Cap.67.02.05.03 art.20.01.30 – Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi - alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 4,00 mii lei;

- Majorarea pe trim.IV – 2010 la Cap.51.02.01.03 art.20.30.30 – Autorităţi executive – alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 20,00 mii lei;

- Majorarea pe trim.IV – 2010 la Cap.51.02.01.03 art.20.11 – Autorităţi executive - cărţi şi publicaţii – 5,00 mii lei;

- Majorarea pe trim.IV– 2010 la Cap.70.02.06 art.20.01.09 – Iluminat public – materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional – 5,00 mii lei;

- Majorarea pe trim.IV– 2010 la Cap.84.02.03.03 art.20.30.30 – Străzi - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 2,00 mii lei;

- Majorarea pe trim.IV– 2010 la Cap.74.02.05.01 art.20.01.09 – Salubritate – alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 4,00 mii lei.

Art.3. – Sinteza bugetului local rectificat pe anul 2010 şi detalierea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole este prezentată în anexa nr.1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.4. – Celelalte prevederi din Hotãrârile Consiliului Local al comunei Rodna nr. 8 din data de 11 martie 2010 , nr. 23 din data de 30.06.2010 , nr.34 din 16.09.2010 şi nr.36 din 30.09.2010 vor rãmână neschimbate.

Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţează primarul comunei Rodna, dl.Nãşcan Alexandru ; inspectorul asistent d-na. Luci Angelina şi referentul cu impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei Rodna, d-na.Domide Ileana.

Art.6. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Rodna cu 14 voturi « pentru », - voturi « împotrivă » şi – voturi « abţineri » din numărul de 14 consilieri prezenţi.

Art.7. – Hotărârea se va comunica de către secretarul comunei Rodna cu:

- Compartimentul financiar-contabil;

- Primarul comunei Rodna;

- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa - Năsăud ;

- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa Năsăud.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ,                    CONTRASEMNEAZÃ

POP IOAN                                         SECRETAR - NACU RODICA